Hoppa till innehåll

Välkommen till

Rickard Eriksson

Advokat med specialitet som brottsmål, familjemål, sociala mål och migrationsmål.

Ibland behöver man hjälp. Det kan vara en juridisk formulering som inte blir rätt, det kan vara ett avtal som behöver förklaras, det kan vara en familjesituation som behöver redas ut. Då kan det vara skönt med någon som är på din sida, påläst och kan hjälpa till att navigera genom paragrafer och lagar med fokus på individens behov

”Jag har ett personligt bemötande, en nära kontakt vad gäller hela ärendets hantering och finns där som din hjälpande hand i de situationer där det kan kännas tufft.” // Rickard Eriksson

Legal advisor is explaining the offense under the law in the book at office.

Rickard hjälper dig

Vad Rickard kan hjälpa till med

Rickard hjälper dig med allt som rör juridik, avtal, kontrakt, brottsmål, familjemål, sociala mål med mera. Med sin långa erfarenhet inom yrket så kan Rickard vägleda, hantera och vara en trygg partner till dig i din situation – vilken den än är och vad du än behöver. 

Brottmål

Rickard är försvarsadvokat sedan mer än 10 år. Han företräder Dig såsom offentlig försvarare och även om Du så önskar som privat försvarare. Rickard är med dig hela vägen, från första förhöret till avslut. Du får en personlig kontakt och en mycket bra hjälp för att belysa din syn på den misstanke som riktas mot dig.

Familjemål

Rickard hanterar mål avseende vårdnad, boende och umgänge beträffande barn, äktenskapsskillnader och bodelningar. Vidare hjälper han dig i frågor avseende arv och testamenten. Rickard hjälper också till vad gäller HAAG-ärenden (återföranden av barn) och hanterar även, genom nätverk, internationella familjeärenden.

Sociala mål

Rickard hanterar Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) , Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) där Du som enskild behöver hjälp vid denna typ av mål vid förvaltningsrätten.

Migrationsmål

Rickard hanterar mål när det gäller uppehållstillstånd i Sverige gentemot Migrationsverket där Rickard företräder Dig som enskild vid uppehållstillståndsfrågor, försvarsfrågor och/eller arbetstillstånd-Rickard

Om mig

Rickard började läsa juridik 1996 och under sin akademiska bana har han bland annat som fördjupning i ett år läst en utbildning som hölls enbart på engelska, vilket gör att argumentation på engelska inte är ett problem för Rickard. Detta år var en samutbildning med Chalmers, vilket gjorde att det också blev en del teknik i detta. Rickard har även läst en del systemvetenskap och programmering. Genom kombinationen av juriststudier och teknik såg Rickard många möjligheter inom området och där står Göteborg starkt med sin bilindustri och övriga tekniska industri som håller världsklass.

”Teknik har alltid fascinerad mig och jag började i unga år arbeta som systemoperatör och helpdesk för IT-avdelningen på KappAhls huvudkontor i Göteborg, Mölndal. Att sedan läsa juridik och äganderätt kändes naturligt för jag tycker det är viktigt med ”mitt och ditt” och vart gränsen går för att det ska vara rättvist”. // Rickard Eriksson

Målet för Rickard var tidigt att arbeta inom IT-juridik eller rättsvårdande myndigheter, tankarna fanns även på att bli polis, men juridiken lockade mer åt det håll som det nu har blivit, innebärande att Rickard har blivit advokat.

”Jag har alltid haft intresse och respekt för lag och ordning där givetvis polisväsendet har en väldigt viktig samhällsfunktion. Ett bra och tryggt samhälle har en duktig och effektiv poliskår som tillsammans med ett oberoende och effektivt rättsväsende utgör stommen i ett samhälle där alla får frihet att välja och göra vad de vill inom lagens ramar” // Rickard Eriksson

Sin militära utbildning gjorde Rickard som kompanibefäl inom Signaltrupperna (S3) i Boden 1997-1998, en teknisk militärtjänstgöring inklusive ledarskapsutbildning. Efter värnplikten har Rickard även gjort utlandstjänstgöring som befäl i Kosovo inom svenska utlandsstyrkan under FN-mandat.

Numera är Rickard medlem i hemvärnet och är ställföreträdande plutonsbefäl och är även ledare inom Sjöscouterna.

”Alltid redo är ett bra mantra och det gäller likväl scouter, militärer och mig som advokat” // Rickard Eriksson

Juridik

”Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som har avlagt en juristexamen kallas jurist. Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), rättspraxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket inte är att förväxla med sociala normer. Juridiken delas in i olika rättsområden, beroende på vad som regleras. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan enskilda personer och det allmänna, medan förhållandet mellan privata rättssubjekt regleras genom civilrätten. Gränserna är inte knivskarpa utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentligrättsliga inslag, exempelvis att fastigheter regleras genom offentliga förfaranden, liksom vissa offentligrättsliga områden kan ha civilrättsliga inslag, exempelvis att konkurrensrätten har betydelse för utformningen av civilrättsliga avtal. ”// Wikipedia

Juridik i vardag - en förutsättning för vardagstrygghet

”Att vara trygg i sitt hem, på sin arbetsplats, på skolan och på sina fritidsaktiviter med flera platser borde vara en grundläggande rättighet för alla och något som alla borde kunna njuta av. 

För att kunna veta vart gränser går och kunna hantera och agera i sin familj, sociala sammanhang, arbetsplatsen, ens egna och andras tillhörigheter har samhället och individen regler och lagar att hjälpa oss att undvika konflikter och reda ut missförstånd och skapa rättvisa. 

För mig är lagen ett vitkgt instrument och jag hjälper dagligen personer som behöver stöd och vägledning hur lagen skall tillämpas i deras situation och hur den kan skapa trygghet och ordning i en ibland kaosartad tillvaro. 

Advokat har en särreglering vad gäller tystnadsplikt och det ligger i hela uppdragets natur att inget får yppas, många gånger inte ens att det finns en klientkontakt överhuvudtaget. Du kan därför lita på det som du säger till mig inom ramen för uppdraget stannar hos mig och inte kommer någon annan till del.”

// Rickard Eriksson

Sveriges Advokatsamfund

Rickard Eriksson är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan snart 10 år tillbaka.  Att vara medlem i detta samfund är en förutsättning för att kunna verka som advokat och en trygghet för den som anlitar en advokats tjänster. Advokater arbetar inom många olika områden, men uppdraget är gemensamt: att lojalt och med integritet tillvarata och skydda klientens intressen. Endast den som har blivit antagen av Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Titeln är en kvalitetsstämpel.

Kärnvärden

Oberoende

En advokat är till sin natur oberoende, inte knuten till någon åsikt eller förutfattad mening. Det gäller såväl ekonomiskt som åsiktsmässigt. Arbetet ska utföras utan beaktande av någon särskilt åskådning eller bundenhet till någon annan tanke. Rickard är oberoende och fri att företräda dig på bästa sätt!

Tystnadsplikt

Allt som du säger till Rickard är konfidentiellt och kommer inte, om inte du godkänner det, yppas för någon utomstående. Tystnadsplikten är absolut och gäller även efter uppdragets slutförande. I flera fall är den därtill reglerad i lag, vilket gör att det i många fall finns ett förbud för Rickard att vittna om vad som framkommit.

Frihet från intressekonflikter

Rickard företräder enbart dig och inte någon annan. Om flera är inblandade i ett misstänkt brott företräder Rickard dig utan hänsyn till vad övriga medtilltalade anser. Om det rör sig om ett arv eller en tvist avseende barn företräder jag dig oavsett vad övriga anser. Det finns inte något annat intresse än ditt intresse och ditt intresse enbart att väga in.

Klientlojalitet

Alldeles oavsett hur mycket det stormar och hur mycket du ifrågasätts står alltid Rickard orubblig vid din åsikts sida. Det du anför till honom är hans sanning och det är den sanningen som gäller, inte något annat. Om du uppger att du är oskyldig utgår Rickard från att du är det, oavsett vilken bevisning som läggs fram mot dig, då du i hans värld då är oskyldig.

Court room. Law or auction gavel  and a hard cover book on a wooden office desk background. Closeup view, space for text

Rickard Eriksson

Kontakt

Välkommen att kontakta Rickard om du har funderingar om lagen eller om en juridisk situation du har frågor om. 

Gavel on the background of vintage lawyer books. Concept of law and justice. 3d illustration